Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler  Enstitüsü
Lisansüstü Programlarına
2012-2013  Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında
Öğrenci Alınacaktır
 
 

ÖN KAYIT TARİHİ 14-28 Ocak 2013
MÜLAKAT TARİHİ 30 Ocak 2013
KESİN KAYIT TARİHİ 4-8 Şubat 2012

 
 
 
 

ÖN KAYIT KOŞULLARI:

 • Müracaatların Enstitüye  şahsen yapılması gerekmektedir.
 • Mülakatlar ve yabancı  uyruklu öğrenciler için bilim sınavı ilgili Anabilim Dallarında  yapılacaktır.
 • Öğrenimlerini Türkiye  dışında tamamlamış olan Türk ve yabancı uyruklu adaylardan giriş koşullarını  sağlayanların kesin kayıtları için lisans/ yüksek lisans eğitimlerinin uygun  olup olmadığı hakkında Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan  görüş alınacaktır.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler  lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise,Yüksek  Lisans için TÖMER Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz.
 • Ankara Üniversitesi  dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanların referans mektubu  getirmeleri gerekmektedir.
 • Fizik Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar kabul edilmeyeceklerdir.

A-YÜKSEK LİSANS:

 • Lisans Mezuniyet Belgesi.
 • Lisans Mezuniyet  Transkripti (100’lük sistemde not ortalaması en az 70/100, 4’lük sistemde en az 2,00 olmalı, Ankara Üniversitesinden  mezun olmayanlar 2 adet onaylı örnek vermelidir).
 • Tezli Yüksek Lisans için  Yabancı Dil Belgesi (ÜDS veya KPDS’den en az 50 puan  gereklidir.)
 • ALES (Sayısal) en az  ≥60 olmalıdır.
 • 2 adet fotoğraf (Yeni  çekilmiş olmalıdır).
 • Nüfus Cüzdanı örneği.

B-DOKTORA :

 • Yüksek Lisans Mezuniyet  Belgesi.
 • Yüksek Lisans Mezuniyet Transkripti (100’lük sistemde not ortalaması en  az 80/100, 4’lük sistemde en az 3 olmalı, Ankara Üniversitesinden  mezun olmayanlar 2 adet onaylı örnek vermelidir).
 • Yüksek Lisans diplomasına  sahip adayların not ortalaması 4 katsayı üzerinden 3.0 olması gerekir.
 • Yabancı Dil Belgesi (ÜDS  veya KPDS’den en az 60 puan gereklidir. ALES (Sayısal)  en az  ≥70 olmalıdır.
 • 2 adet  fotoğraf (Yeni  çekilmiş olmalıdır).
 • Nüfus Cüzdanı örneği.

 
 
Yabancı Dil :

 • Tezli  Yüksek Lisans ve doktora programlarına başvuran adaylar için geçerli olan  sınavlar:

 

Sınav Türü

Yüksek Lisans

Doktora

Geçerlilik    Süresi

Üniversiteler    Arası Dil Sınavı (ÜDS)

50

60

Süresiz
Kamu    Personeli Dil Sınavı (KPDS)*

50

60

Süresiz
Test of English    as a Foreign Language (TOEFL)

153

153

Süresiz
TOEFL harici diğer uluslar arası geçerliliği olan bir    yabancı dil sınavından alınmış puanlar üniversiteler arası kurul kararları    çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

 
* ÜDS kapsamındaki yabancı diller için geçerlidir.
 
 
D-YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER :

 • Mezuniyet Transkripti  (Yabancı Ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi, 2 adet).
 • Mezuniyet Belgesi (Yabancı  ülkelerden alınanların noterden onaylı tercüme edilmiş örneği).
 • ALES / LES Belgesi (son iki  yıl içerisinde alınmış) veya uluslararası geçerliliği olan eşdeğer belgeler.
 • Yüksek Lisans için TÖMER  tarafından verilen Türkçe Kursu Diploma Sınavı sonuç belgesi veya son iki yılda  TÖMER tarafından yapılan Türkçe Dil Sınavı sonuç belgesi (Yabancı uyruklu olup,  orta öğrenimini, lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe eğitim-öğretim  yapan bir kurumda tamamlamış olanlardan Türkçe Dil Sınav Belgesi istenmez),
 • Doktora programı için TÖMER  tarafından verilen Türkçe Kursu Diploma Sınavı sonuç belgesi ve ayrıca  anadilleri dışında (İngilizce, Fransızca ve Almanca) ÜDS veya KPDS’den en az 60  puan alındığını gösteren belge (Ayrıca TOEFL ve benzeri  uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil  sınavında alınmış puanlar, Üniversitelerarası Kurul Kararları çerçevesinde  Enstitü Yönetim Kurulu’nca öğrenci tarafından verilecek bir dilekçe ile değerlendirmeye  alınacaktır).
 • 2 adet fotoğraf (Yeni  çekilmiş olmalıdır).
 • Kimlik Belgesi örneği.
 • Öğrenimlerini Türkiye  dışında tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylardan giriş koşullarını  sağlayanların kesin kayıtları için lisans/yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup  olmadığı hakkında Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan görüş  alınacaktır.
E –DİĞER KOŞULLAR
 
a)      Ankara dışında bulunan Üniversitelerde görevli öğretim elemanları  Lisansüstü programlara başvuramazlar.
b)      Herhangi bir yükseköğretim kurumu bünyesinde yürütülen lisans ve  lisansüstü eğitim-öğretimin yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, tıpta  uzmanlık gibi her derecesinde ve tezli,   ikinci öğretim gibi herhangi bir şeklinde bir programa kayıtlı olan  öğrenciler aynı anda başka bir  lisansüstü programa kayıt   yaptıramazlar.
c)      Başvurular şahsen Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü  Müdürlüğüne yapılacak olup, onaysız belgeler ile yapılan başvurular kabul  edilmeyecektir.
d)      Başvuru sırasında, adayların belgelerin asıllarının da yanlarında  bulundurmaları gerekmektedir.
*       Başvurular Medikal Görüntüleme ve Dozimetri veya Uygulamalı Radyasyon Fiziği alanlarından birisine yapılacaktır. Her dal için kontenjanlar ayrı ayrı belirtilecektir.
 
F-     BAŞVURU ADRESİ:
 
Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampusü Yerleşkesi
Beşevler/ANKARA
Tel:212 85 77 /2705-2706
Fax: 215 33 07
E-mail: nukbile@ankara.edu.tr
Web: www.nukbilimler.ankara.edu.tr
 
G – DEĞERLENDİRME
 
Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES  puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede  ALES puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 20’si ve mülakat sonucunun %  30’u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim  kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.
.
Doktora  programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının % 50’si, lisans veya yüksek lisans not  ortalamasının % 20’si ve mülakat sonucunun % 30’u dikkate alınarak, anabilim  dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az  70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.
 
-Belgelerin onaylı örnekleri alınacak olup, sınavı kazanamayan  adaylara  belgeleri iade edilmeyecektir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLERİ  ENSTİTÜSÜ

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Sayısı: 22

     Karar Sayısı: 82

     Toplantı Tarihi: 15.11.2012

 
Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Medikal Fizik Anabilim Dalı Sağlık Fiziği Yüksek Lisans ve Doktora Programına 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı öğrenci kontenjanlarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

MEDİKAL KİZİK PROGRAMI

(BAŞVURU KOŞULLARI)

Tezli

Y.Lisans

Doktora

Puan Türü

(ALES)Medikal Fizik Anabilim Dalı Sağlık Fiziği

15

1

YL SAY (60)
DOKTORA SAY (70)
 
 
 

ASLI  GİBİDİR

Kezban  ATİK

Enstitü  Sekreteri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enstitü Müdürü

Doç.Dr. Niyazi MERİÇ
İmzaEnstitü Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Özlem Birgül
İmzaÜye
Prof. Dr. K.Metin KIR
İmza
Üye
Prof.Dr. Ali Ulvi YILMAZER
İmza
Üye
Prof. Dr. Şaban Çakır GÖKÇE Katılmadı
 
 
 

NÜKLEER BİLİMLERİ  ENSTİTÜSÜ
2012-2013 GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERSLERİ

Bu liste öğrencilere fikir vermek amacıyla hazırlanmış olup şu anda taslak halindedir. Enstitü Kurulu kararları doğrultusunda açılacak olan dersler kesinleşecek ve dönem öncesinde tekrar duyurulacaktır.

GÜZ
101516 Radyasyon Ölçüm Yöntemleri (Zorunlu YL)
101506 Radyobiyoloji (Zorunlu YL)
101545 Görüntüleme Teknikleri I
101549  Uygulamalı Görüntüleme Teknikleri I
101511 Retrospektif Dozimetre
101513 Nötron ve Reaktör Fiziğine Giriş
102510 İleri Radyasyon Dedeksiyon Laboratuarı
101518 Radyoterapi Fiziği I
101508 Medikal Görüntülemede temel Tıp
101507 Medikal Görüntülemede Temel Matematik
101509 MATLAB Görüntü İşleme
101515 Spektroskopide Seçilmiş Konular
102518 Elektron Paramagnetik Rezonans (EPR) Spektroskopisi ve Uygulamaları
102519 Elektron Paramagnetik Rezonans (EPR) Spektroskopisi ve Uygulamaları Laboratuarı
101521 Radyolojik Tarihlendirme Yöntemleri I
102520 Seminer Teknikleri (Zorunlu Doktora)
102521 İleri Görüntüleme Teknikleri I
102513 Medikal Fizikte Matematiksel Yöntemler I
102512 Radyoepidemiyolojide Dozimetre Sistemleri
101523 Nötron Ölçüm ve Aktivasyon Laboratuvarı
101526 Sinyal İşleme Teknikleri
BAHAR
101517 Radyasyon Ölçüm Yöntemleri (ZorunluYL)
102501 Radyasyondan Korunma (Zorunlu)
101546 Görüntüleme Teknikleri II
101550 Uygulamalı Görüntüleme Teknikleri II
101524 İleri  Retrospektif Dozimetri
101525 İleri  Retrospektif Dozimetri Laboratuarı
101514 Nükleer Analiz Teknikleri
101520 Gama Spektroskopisi ve Retrospektif Dozimetre Laboratuvarı
101510 Anatomi
101519 Radyoterapi Fiziği II
102516 Biyomedikal Ölçüm Teknikleri
102523 Tanısal İncelemelerde Dozimetrik Teknikler
102524 İyonize Olmayan Radyasyonla Görüntüleme
101522 Radyolojik Tarihlendirme Yöntemleri II
102522 İleri Görüntüleme Teknikleri II
102514 Medikal Fizikte Matematiksel Yöntemler II
102511 İleri Nötron ve Reaktör Fiziği
ANKARA ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLERİ  ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS KOŞULLARI

Aşağıdaki koşullar öğrencilere fikir vermek amacıyla hazırlanmış olup şu anda taslak halindedir. Enstitü Kurulu kararları doğrultusunda açılacak olan dersler kesinleşecek ve dönem öncesinde tekrar duyurulacaktır.

 • Teorik dersler 3 (üç), uygulamalı (laboratuvar) dersleri 2 (iki) kredidir.
 • Tez danışmanı, tez çalışmaları kapsamında öğrencinin ek dersler almasını ayrıca talep edebilir.
 • Seçilen alt daldan bağımsız olarak yüksek lisansta zorunlu olan üç teorik ders ve bir laboratuvar dersi aşağıda listelendiği gibidir:101xxx Radyasyon Ölçüm Yöntemleri (3.0.3)101506 Radyobiyoloji (3.0.3)101xx Radyasyon Ölçüm Uygulamaları (0.4.2)102501 Radyasyondan Korunma (3.0.3)
 • Seçilen alt daldan bağımsız olarak doktorada zorunlu olan bir ders aşağıdaki gibidir:102xxx Seminer Teknikleri (3.0.3)
 • Ders listesinde verilmiş bütün dersler kredi koşulunu sağlayacak şekilde seçmeli ders olarak alınabilir.

Görüntüleme ve Dozimetrialt dalının dersleri;

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA
101545 Görüntüleme Teknikleri – I (3.0.3)101549 Görüntüleme Teknikleri Laboratuvarı – I (0.4.2)101546 Görüntüleme Teknikleri – II (3.0.3)101550 Görüntüleme Teknikleri Laboratuvarı – II (0.4.2) 102xxx İleri Görüntüleme Teknikleri – I (3.0.3)102513 Medikal Fizikte Matematiksel Teknikleri – I (3.0.3)102xxx İleri Görüntüleme Teknikleri – II (3.0.3)102514 Medikal Fizikte Matematiksel Teknikleri –II (3.0.3)

Seçmeli Dersler (kredi koşulunu sağlayacak şekilde)

Uygulamalı Radyasyon Fiziği – Retrospektif Dozimetrialt dalının dersleri;

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA
101511 Retrospektif Dozimetri (3.0.3)1101xxx Gama Spektroskopisi ve Retrospektif Dozimetri Laboratuvarı (0.4.2)101xxx İleri Retrospektif Dozimetri (3.0.3)101xxx İleri Retrospektif Dozimetri Laboratuvarı (0.4.2) 102512 Radyoepidemiyolojide Dozimetrik Sistemler (3.0.3)

Seçmeli Dersler (kredi koşulunu sağlayacak şekilde)

Uygulamalı Radyasyon Fiziği – Radyonüklid Metrolojisialt dalının dersleri;

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA
101513 Nötron ve Reaktör Fiziğine Giriş (3.0.3)101514 Nükleer Analiz Teknikleri (3.0.3)101xxx Gama Spektroskopisi ve Retrospektif Dozimetri Laboratuvarı (0.4.2)102xxx İleri Radyasyon Dedeksiyon Laboratuvarı (0.4.2) 102511 İleri Nötron ve Reaktör Fiziği (3.0.3)

Seçmeli Dersler (kredi koşulunu sağlayacak şekilde)