Üniversitemiz Nükleer Bilimler Enstitüsü ile Ukrayna National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute (KPI)” arasındaki Nükleer Enerji alanında Ortak Yüksek Lisans Programı Protokolü kapsamında 22.04.2020 tarihinde YÖK kararı ile açılan,

“NÜKLEER ENERJİ ORTAK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZCE)”

Ortak Üniversiteler: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü (Türkiye) ile National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” (KPI) (Ukrayna)

Programın Amacı: Nükleer Enerji alanında lisansüstü eğitim verilmesidir. Mezun olan öğrencilere üniversitelere ait ayrı birer diploma ile birlikte ortak bir diploma da verilecektir. Programın eğitim dili İngilizcedir.

Ankara Üniversitesi’ndeki Programa Başvuru ve Kabul:

a) Ortak tezli yüksek lisans programına başvuran öğrenciler fizik, fizik mühendisliği, nükleer enerji mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, kimya, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, çevre mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, mekatronik mühendisliği, enstrümantasyon ve kontrol mühendisliği lisans diplomasına sahip olmalıdır. İlgili teknik bölümlerin öğrencileri de ortak yüksek lisans programına başvurabilirler.

b) Lisans diploması ya da mezuniyet belgesi ve transkript Türkçe veya İngilizceye tercüme edilmiş ve noterden onaylanmış olmalıdır.

c) Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş öğrenciler Yükseköğretim Kurulundan alacakları diploma denklik belgesine sahip olmalıdır.

d) Lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,00 veya 100’lük sistemdeki eşdeğeri olmalıdır.

e) Yabancı dil belgesi olarak YDS veya YÖKDİL’den en az 65 puan gereklidir. YDS ve YÖKDİL’in geçerlilik süresi YÖK tarafından tanımlandığı şekliyle kabul edilir.

f) Yabancı uyruklu öğrencilerin dil notu “ÖSYM tarafından eşdeğerlikleri kabul edilen yabancı dil sınavlarının, yapıldığı tarihte belirlenen eşdeğerlikleri ve süreleri” gözönüne alınarak kabul edilir. TOEFL IBT sınav notu olarak 78 puan, PTE Akademik sınav notu olarak 67 puan geçerlidir.

g) ALES (sayısal) en az ≥ 60 olmalıdır.

h) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından kabul edilen, uluslararası geçerliği olan Graduate Record Examination (GRE) sınavından aldığı belgeler ALES belgesi yerine geçerli sayılır. GRE notu en az ≥ 151 olmalıdır.

i) 2 adet referans mektubu.

j) 1 adet fotoğraf

k) Nüfus Cüzdanı örneği veya pasaport fotokopisi

            Minimum kabul koşullarını sağlayan öğrenciler, yüksek lisans programına kabul edilebilmek için bilim sınavlarına (proficiency exam) girmek zorundadırlar. Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü mezunları sadece bir sınava tabi tutulurken, diğer bölümlerin mezunları iki ayrı bilim sınavına gireceklerdir. Bilim sınavlarına hazırlanmak için öğrenciler “Igor Sikorsky KPI’de Bilimsel Hazırlık Dersleri” ne başvurabilirler. Sınavlar, Igor Sikorsky KPI’de yapılacak ve ilgili Üniversite tarafından değerlendirilecektir. Bilim sınavları için asgari not 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış)‘tır.

            Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü’ne öğrenci kabulünde ise, adayların ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si ve yazılı olarak yapılacak bilim sınavı sonucunun % 30’u dikkate alınarak hesaplanır. Toplamda, en az 65 (altmış beş) puan alınması gerekir.

            Öğrenci seçimi, Bilim Sınavı Değerlendirme Komitesi tarafından, adayların aldıkları toplam puanlar sıralanarak yapılır. Akademik değerlendirme sonuçları taraflara karşılıklı olarak bildirilir ve birimler tarafından onaylandıktan sonra ilan edilir.

          Adaylar, programa Igor Sikorsky KPI üniversitesinden de başvuru yapabilirler.

Igor Sikorsky KPI’den Programa Başvuru ve Kabul:

a) Ortak tezli yüksek lisans programına başvuran öğrencilerin fizik, fizik mühendisliği, nükleer enerji mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, kimya, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, çevre mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, mekatronik mühendisliği, enstrümantasyon ve kontrol mühendisliği lisans diplomasına sahip olmalıdır. Transkript, müfredat ile birlikte yükseköğretimin ön seviyesinin disiplinlerce yürütülmesini, öğrenci tarafından alınan kredileri, disiplinlerin öğretim süresini kapsamalıdır:

 • İleri Matematik
 • Olasılık Teorisi ve İstatistiksel Matematik
 • Matematiksel Fizik
 • Genel Fizik
 • Genel Kimya
 • Mekanik
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nin Temelleri

Öğrenciler, transkriptlerinde olmayan dersleri “Bilimsel Hazırlık Dersleri”nde alabilirler.(EK-1)

Adaylar, önceden aldıkları eğitim (eğitim-yeterlilik) seviyesi ile ilgili belgenin Ukraynaca’ya çevrilmiş noter tasdikli kopyasını vermelidirler. Bu belge, Ukrayna devlet kurumu tarafından öngörülen şekilde yasallaştırılacaktır.

b) Başvuru için asgari mezuniyet notu, lisans mezuniyet transkriptinde 100 üzerinden en az 60 veya eşdeğeri olmalıdır.
c) TOEFL IBT sınav notu en az 78 puan, PTE Akademik sınav notu en az 67 puan olmalıdır.
d) Öğrencilerin D vizesi başvurusunda kullanmak üzere “Eğitim amaçlı davet mektubu”’nu alabilmek için Igor Sikorsky KPI Uluslararası Eğitim Merkezine (cmo-dekanat@kpi.ua; cmo-nabor@kpi.ua) bir e-posta göndermeleri gerekmektedir. E-posta ekinde

– uluslararası pasaportun taranmış kopyası (fotoğraflı sayfa);

– transkriptindeki notların taranmış kopyası;

– kişisel verilerin işlenmesi konusunda yazılı izin olmalıdır.

e) Başvuru sahiplerinin Igor Sikorsky KPI’ya basılı olarak sunacakları belgelerin listesi:

1) başvuru formu;

2) önceden aldıkları eğitim seviyesiyle ilgili dokümanlar (orijinal ve kopyası) (Lisans ve Orta Öğretim diploması). Eğitimin ilk dönemi boyunca, öğrencinin belgelerinin Ukrayna normlarına uygun olarak denkliği alınır (05.05.2015 tarihli No. 504 sayılı Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın emri; denklik süreci için https://naric.in.ua adresine bakılabilir).

3) en son kazanılan eğitim seviyesi ile ilgili (lisans seviyesi) transkriptte eğitim süresi, alınan kredi bilgileri mevcut olmalıdır, derslerin müfredatı verilmelidir, ayrıca orta öğretim ile ilgili belgeler de sunulmalıdır (orijinaller ve kopyaları).

4) nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi;

5) sağlık sigortası poliçesi;

6) 35 x 45 mm (renkli, mat) boyutunda 6 fotoğraf.

(2), (3), (4) numaralı alt başlıklarda belirtilen belgelerin Ukraynaca’ya tercümesi noter tasdikli olmalıdır. (2), (3) numaralı alt başlıklarda belirtilen belgeler, verildiği ülkede resmi olarak kullanıldığı şekli ile onaylanmalı ve Ukrayna’nın yabancı uyruklularla ilgili kuruluşu tarafından yasallaştırılmalıdır.

f) Öğrenciler, “Yabancı uyruklu vatandaşların “National Technical University of Ukraine ‘Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute’”süne kabulüne ilişkin Yönetmelikler”e göre alınırlar:
1) Yüksek lisans derecesine sahip uzmanların yetiştirilmesi için kabul, uzmanın elde ettiği lisans derecesine veya eğitiminin yeterlilik seviyesine dayanılarak yapılır.

2) Başka bir uzmanlık dalında alınan lisans derecesine dayanarak yüksek lisans derecesine sahip uzmanlarının yetiştirilmesi, ek giriş sınavlarında başarılı olunması durumunda mümkündür.

3) Bir uzmanlığa başvururken, lisans derecesi diploması almış olan yabancı uyruklu vatandaşlar, fakültelerin/enstitülerin onay komisyonlarınca aşağıdaki giriş sınavlarına tabi tutulurlar:

 • yabancı dil;
 • kayıt yaptırdıkları uzmanlık;
 • ilave giriş testi (madde 2 durumunda).

Giriş sınavları ve öncesinde yapılan istişareler, onay komisyonları tarafından gerçekleştirilir ve olarak onaylanan takvime uygun olarak yürütülür ve Igor Sikorsky KPI başvurusu Uluslararası Eğitim Merkezi’nde yapılır.

4) Bir uzmanlık başvurusunda bulunurken, yurt dışından almış olduğu eğitim ve/veya eğitim yeterlilik seviyesi belgesine göre başvuru yapan öğrenciler için, 27.06.2015 tarih № 614/27059 sayılı Ukrayna Adalet Bakanlığı’na kayıtlı, 05.05.2015 tarih №504 sayılı Ukrayna Eğitim ve Öğretim Bakanlığı tarafından onaylanan “Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan eğitim belgelerinin tanınması” hükmü uyarınca dokümanlarının denkliklerinin tanınması zorunlu bir prosedürdür. Devam eden eğitim için belgenin tanınması süreci, Igor Sikorsky KPI tarafından belge sahibinin okuduğu ilk yılın ikinci döneminden önce tamamlanmalıdır.

5) Yabancı uyruklu vatandaşların uzmanlık başvurusu, giriş sınavlarının sonuçlarına göre ve eğitim hizmetleri hükümleri hakkındaki Protokol uyarınca rekabet unsuruna dayalıdır.

6) Dokümanların kabulü (başvuruların teslimi) ve başvuru sahiplerinin seçilmesi aşağıdaki şartlarda yapılır:

 • evrakların kabul edilmesi (başvuru teslimi): her yılın 20 Haziran ile 11 Ekim tarihleri arasında;
 • giriş sınavları (mesleki, yabancı dil ve ek sınav): ilgili onay komisyonu başkanı veya Igor Sikorsky KPI Uluslararası Eğitim Merkezi tarafından onaylanan takvime göre, her yılın 24 Haziran ile 15 Ekim tarihleri arasında;
 • ikinci dönem başlamadan önce de uzmanlığa kabul yapılabilir.

İlgili programa kesin kayıt yaptıracak öğrenci sayısı en az 15 (on beş) olmalıdır. Aksi takdirde program ilgili dönem için açılmayacaktır.  

Eğitim-Öğretim Ücreti: Öğrenci, öğrenim ücretini yalnızca o yarıyıl için kayıt yaptırdığı üniversiteye ödemekle yükümlüdür. Igor Sikorsky KPI’de eğitim hizmetlerinin sunulması için eğitim ücretinin hesaplanması, üniversite ile öğrenci arasında eğitim hizmetlerinin sağlanmasına dair yapılan Protokol ile belirlenir. Öğrenci Ankara Üniversitesi’ne kayıt yaptırdığı takdirde, o yarıyıl için üniversite tarafından ilan edilen öğrenim ücretini öder. Öğrencinin, yurt dışındaki kurumda geçireceği sürelerde yapacağı eğitim ücreti dışındaki harcamaların tahmini tutarı da önceden ilan edilir.

Taraf üniversite öğrenciden bireysel sorumluluklarını ve sağlık sigortasını içeren sigorta evraklarını sunmasını isteyebilir. Öğrenciler, seyahat ve vize masraflarını, yerleştirme ve konaklama giderlerini, sigorta, kitaplar, yardımcı materyallerin satın alınmasını, dernek üyeliklerini, vb. kendileri karşılarlar.

Eğitim Süreleri: Ortak Tezli Yüksek Lisans Programında öğrenim süresi asgari iki yıl (dört yarıyıl)’dır. Bu süre zarfında yüksek lisansını tamamlayamayan öğrencilere en fazla iki yarıyıl uzatma hakkı tanınır. Öğrencinin maksimum eğitim süresi en çok üç yıl (altı yarıyıl)dır.

            “Bilimsel Hazırlık Dersleri”, Yüksek Lisans Programındaki öğrenim süresine dahil değildir.(EK-1)

            Programın başında Ankara Üniversitesi ve Igor Sikorsky KPI öğrencileri için gerekli akademik hareketlilik planı belirlenir. Buna göre, öğrenciler, birinci ve dördüncü dönemlerde Igor Sikorsky KPI’da, ikinci ve üçüncü dönemlerde ise Ankara Üniversitesi’nde eğitim görür.

Müfredat: Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne uygun olarak ortak programda alınacak derslerin kredilerinin toplamı 24 (yirmidört) ulusal kredi ve 8 dersten az olamaz. Alınması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin listesi, ders içerikleri ve kredileri her iki üniversite tarafından belirlenmiş ve (EK-1)’de verilmiştir. Mezun olabilmek için öğrenciler zorunlu derslerin hepsini başarmak zorundadır. Taraf üniversitelerin ilgili birimlerinin onayı ile programa yeni ders eklenebilir veya çıkartılabilir.

Not Sistemi: Öğrenciler, ders aldıkları üniversitenin not sistemine tabidirler. Ankara Üniversitesi öğrencileri “Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne tabidirler. Igor Sikorsky KPI öğrencilerinin değerlendirilmesi, ‘National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”ndeki eğitim sürecinin düzenlenmesi hükümleri’ uyarınca yapılır. Her yarıyıl sonunda üniversiteler, tüm öğrencilerin başarı durumlarını birbirlerine bildirir.

Ankara Üniversitesi Not Sistemi: Değerlendirme sonucu elde edilen başarı puanları aşağıdaki tabloda belirtilen harf notuna çevrilir. Başarı puanı 4,00 (dört) üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu not ortalamalarında başarılı sayılmak için öğrencilerinin 4,00 üzerinden en az 2,75 almaları gerekir. Yüksek lisans programlarında C1 ve yukarısında yer alan notlar başarılı, C2 ve aşağısında yer alan notlar başarısız olarak değerlendirilir.

Puanlar Notlar Katsayılar
90-100 A 4,00
85-89 B1 3,50
80-84 B2 3,25
75-79 B3 3,00
70-74 C1 2,75
65-69 C2 2,50
60-64 C3 2,00
50-59 F1 1,50
49 ve aşağısı F2 0,00

 Igor Sikorsky KPI Not Sistemi: Igor Sikorsky KPI’de alınan derslere ait not işlemlerinde, notların Ankara Üniversitesi not sistemine uyarlanması için aşağıdaki tabloda yer alan not aralıkları kullanılır. 100 (yüz) üzerinden alınan notlar dörtlük sisteme çevrilir.

Puanlar Notlar (AKTS) AKTS Değerlendirme Klasik Değerlendirme
95-100 A Pekiyi Pekiyi
85-94 B İyi İyi
75-84 C İyi
65-74 D Orta Orta
60-64 E Orta
≤  59 FX Başarısız Başarısız
≤ 35 F Başarısız Sınava girmemiştir

Akademik Başarısızlık ve Kayıt Silme : Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında Ankara Üniversitesi ve Igor Sikorsky KPI’de öğretim gören ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde akademik olarak başarısız olan öğrencilerin, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 14., 16. ve 45. maddeleri uyarınca ve Igor Sikorsky KPI’nin ‘National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”ndeki eğitim sürecinin düzenlenmesi hükümleri’ gereğince her iki taraf üniversiteden de ilişiği kesilir:

Yüksek Lisans Tezi: Yüksek Lisans tezlerine her iki enstitü tarafından ortak olarak danışmanlık yapılır. Programa kayıtlı öğrencilere biri eş danışman olmak üzere her iki taraf üniversiteden birer akademik danışman atanır. Yüksek lisans tezi, araştırma laboratuvarında veya herhangi bir nükleer tesiste gerçekleştirilebilir. Yüksek lisans tezi, İngilizce olarak yazılır. Tezde, İngilizce ile Ukraynaca ve/ya Türkçe özet bulunur.

Diploma: Igor Sikorsky KPI’de programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Ukraynaca ve İngilizce transkript ile Igor Sikorsky KPI diplomasını alırlar. Ankara Üniversitesi’nde programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türkçe ve İngilizce transkript ile Ankara Üniversitesi’nden diploma alırlar.

            Yürütülen Ortak Tezli Yüksek Lisans Programında, yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarının mezuniyete ilişkin şartlarının tümünü yerine getiren öğrencilere, ilgili yükseköğretim kurumlarınca programın ortak tezli yüksek lisans programı olduğu belirtilerek tek bir diploma da verilir. Diplomanın yazım dili İngilizcedir.