Akay ABACIGİL Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Mamografi Sistemlerinde Farklı Tipte Meme Fantomları Kullanılarak Ortalama Glandüler Dozun Lüminesans Dozimetrelerle Değerlendirilmesi ve Okuma Parametrelerinin Belirlenmesi

Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Doç. Dr. Eren ŞAHİNER 

Programı: Yüksek Lisans

Tarih:01/12/2020

Saat:15:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Derslik (Sınav Uzaktan Erişim Yöntemiyle Online Olarak Yapılacaktır)