T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

GÖREV TANIMI FORMU

 

 

 

Birim Adı :          Enstitü Müdürlüğü
Üst Yönetici/Yöneticileri : Müdür
Personel  : Enstitü Kurulu Üyeleri 

 

 GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

Enstitü Kurulu, Müdürün Başkanlığında ve önerisi doğrultusunda Enstitü ile ilgili konularda çalışan çeşitli Fakültelerdeki  öğretim üyelerinden oluşur. Enstitü Kurulu normalde yılda iki kez toplanır.
Müdür gerekli gördüğü hallerde Enstitü Kurulunu toplantıya çağırır
Enstitü  kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
 1.  Enstitünün  eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
 2.  Enstitü  yönetim kuruluna üye seçmek,
 3. 2547 sayılı yükseköğretim kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.
BİLGİ KAYNAKLARI
 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
2. Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
3. Lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği
4. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında
uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik
5. Yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme yönetmeliği
6. Yükseköğretim kurumlarının yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarıyla ortak lisansüstü eğitim
ve öğretim programları tesisi hakkında yönetmelik