T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

GÖREV TANIMI FORMU

 

 

 

Birim Adı : Müdürlük
Üst Yönetici/Yöneticileri : Müdür
Personel  : Yard.Doç.Dr. Refik TURHAN

  GÖREV VE SORUMLULUKLARI

  

Müdür yardımcıları, Müdür tarafından, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere öğretim elemanları    arasından seçilirler ve en çok üç yıl için atanırlar. Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer.
Ayrıca, Enstitünün vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalarında Müdüre yardımcı olurlar.
           

 1. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek.
 2. Enstitü Yönetim Kurulu üyesi olarak toplantılara katılmak
 3. İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak
 4. Akademik personelin atanma, kadro, izin, rapor ve diğer özlük haklarını izlemek, bu konularda personelin isteklerini dinlemek, çözüme kavuşturmak
 5. Enstitü politika ve stratejilerinin belirlenmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak
 6. Öğrenci işleri, mali işler ve bütçe alanlarında yürütülen toplantı ve seminerlere katılarak çalışmalarda bulunmak
 7. Eğitim-öğretimle ilgili AKTS, program yeterlilikleri, yıllık ders düzenlemeleri yapmak
 8.  Enstitünün stratejik planı, Yıllık İdari Faaliyet Raporlarını,  iç kontrol uyum eylem planının hazırlanmasına yardımcı olmak
 9. Altyapının geliştirilmesi, destek hizmetleri, iş dünyası, sanayii ve toplumla ilişkileri düzenlemek.
 10. Kurs koordinatörlüğünü kapsamında yürütülen faaliyetleri takip etmek, başka kurumlarla ortak yürütülen eğitim faaliyetlerinde iletişimi sağlamak, altyapı ihtiyaçlarını düzenlemek.
 11. Bologna Eşgüdüm Komisyonunda Enstitü’yü temsil etmek, Üniversite kapsamındabu konuda yapılan toplantı ve seminerlere katılmak, Enstitü’de BolognaSüreci kapsamında yapılması gereken faaliyetleri düzenlemek ve takip etme
 12. Erasmus ve Farabi gibi, öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği programları ile ilgili faaliyetleri takip etmek
 13. Laboratuar sorumluları ile iletişim kurarak bilgi alışverişinde bulunmak ve eksiklikleri gidermek
 14. Laboratuarlarla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak
 15. Enstitünün iş güvenliği, iş sağlığı ve risk değerlendirme ile ilgili çalışmaları yürütmek

 
BİLGİ KAYNAKLARI
 
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
2. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
3. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
5. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
6. 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
7. 6245 sayılı Harcırah Kanunu
8. 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu
9. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
10. 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
11. 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
12. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
13. Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
14. Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
15. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
16. Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar
17. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği
18. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
19. Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği
20. Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
21. Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği
22. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
23. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim
Yönetmeliği
24. Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği