T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

GÖREV TANIMI FORMU

 

 

 

  

ORGANİZASYON BİLGİLERİ

Birim Adı : ÖZEL KALEM VE YAZI İŞLERİ 
Üst Yönetici/Yöneticileri : Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür
Personel  : Fetiye ÇALIŞKAN, Hülya AYDOĞDU
     

 

 

 GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

 1. Enstitü müdürlüğü ve müdür yardımcılarının evrak ve yazışma organizasyonunun sağlanması,
 2. Evrak biriminden gelen evrakların Enstitü Müdürü’ne sunulması ve evrakların gerekli birimlere dağıtılmasının organizasyonu,
 3. Enstitü müdürü ve müdür yardımcılarının randevu hizmetlerinin yürütülmesi,
 4. Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu toplantılarının enstitü sekreterliği ile eşgüdümlü organizasyonu
 5. Anabilim dalı başkanlıkları, dekanlık, rektörlük ve diğer kurumlarla yazışmaların, Müdür ve Müdür Yardımcılarının direktifleri doğrultusunda yürütülmesi,
 6. Enstitü Yönetim Kurulunca alınan Kararların yazılması ve Enstitü Müdürüne imzaya sunulması,
 7. Enstitü müdürünce imzalanan yönetim kurulu kararlarının Enstitü sekreterine ve evrak birimine yönlendirilmesi,
 8. Yabancı uyruklu öğrencilerin anabilim dalı ve rektörlük yazışmalarının gerçekleştirilmesi
 9. Enstitü Kurulu yazışmalarının hazırlanması, Enstitü Müdürü ve müdür yardımcılarının yasa, yönetmelik ve ilkeler çerçevesinde vermiş olduğu diğer görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi.
 10. Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden dolayı amirlerine karşı sorumludur

 
BİLGİ KAYNAKLARI

 

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu,
  1. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
  2. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,
  3. Ankara Üniversitesi Yazışma ve Evrak/Belge Kayıt İşlemleri Yönergesi,
  4. Başkent Protokol Listesi,
  5. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği,
  6. Diğer ilgili mevzuatlar.