Sağlık Fiziği Yüksek Lisans (Türkçe) Programı Gerekli Evraklar

 • Lisans Mezuniyet Belgesi.
 • Lisans Mezuniyet Transkripti 4’lük sistemde en az 2,00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olmalı.( Üniversitenin not sistemi ve geçme notuna ilişkin açıklayıcı bilgi)
 • Tezli Yüksek Lisans için Yabancı Dil Belgesi (YDS, ÜDS, KPDS ve Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Sınavından) en az 50 puan gereklidir.
 • ALES (Sayısal) en az  ≥60 olmalıdır.
 • 1 adet fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı örneği veya fotokopisi
 • Aday Başvuru Giriş formu https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx adresinden giriş yapılarak bir çıktısı ve başvuru evrakları ile birlikte Enstitü öğrenci İşlerine teslim edilecektir.

Yabancı Dil : 

 1. Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylar için geçerli olan sınavlar:

 

Sınav Türü Yüksek Lisans Doktora Geçerlilik Süresi
YDS 50 55 5 Yıl
Üniversiteler Arası Dil Sınavı (ÜDS) 50 55 5 Yıl
Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) 50 55 5 Yıl
Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Sınavından 50  

  * ÜDS ve KPDS’nin geçerlilik süresi YÖK tarafından değiştirildiği şekliyle kabul edilir.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER :

 • Mezuniyet Transkripti (Yabancı Ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi, 2 adet).
 • Mezuniyet Belgesi (Yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercüme edilmiş örneği).
 • ALES / Belgesi (son iki yıl içerisinde alınmış) veya uluslararası geçerliliği olan eşdeğer belgeler.
 • Yüksek Lisans için TÖMER tarafından verilen Türkçe Kursu Diploma Sınavı sonuç belgesi veya son iki yılda TÖMER tarafından yapılan Türkçe Dil Sınavı C1 düzeyinde başarmaları ve Yunus Emre Enstitüsünden alınan Türkçe yeterlilik sonuç belgesi (Yabancı uyruklu olup, orta öğrenimini, lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe eğitim-öğretim yapan bir kurumda tamamlamış olanlardan Türkçe Dil Sınav Belgesi istenmez), Lisansını Türkiyede tamamlamış yabancı uyruklu öğrenciler Türk öğrencilerinin Yabancı Dil koşullarına tabidirler.
 • Doktora programı için TÖMER tarafından verilen Türkçe Kursu Diploma Sınavı sonuç belgesi ve ayrıca anadilleri dışında (İngilizce, Fransızca ve Almanca) ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan alındığını gösteren belge (Ayrıca TOEFL ve benzeri uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavında alınmış puanlar, Üniversitelerarası Kurul Kararları çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu’nca öğrenci tarafından verilecek bir dilekçe ile değerlendirmeye alınacaktır).
 • 2 adet fotoğraf
 • Kimlik Belgesi fotokopisi veya örneği.
 • Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylardan giriş koşullarını sağlayanların kesin kayıtları için lisans/yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı hakkında Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan görüş alınacaktır.

DİĞER KOŞULLAR 

 1. Lisansüstü programlara başvuru koşullarında Ankara dışında bulunan Üniversitelerde görevli öğretim elemanları başvuracakları lisansüstü program süresi boyunca Enstitüde laboratuvar çalışmalarına katılabilmek  için haftada en az iki tam gün kurumlarından izin belgesi getirmesi gerekmektedir.
 2. b)Başvuru belgeleri Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edilecek olup, onaysız belgeler ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. c) Başvuru sırasında, adayların belgelerin asıllarının da yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
 4. d) Sağlık Fiziği yüksek lisans programı aşağıda belirtilen alanlarda eğitim verecektir.

-Radyonüklit Metrolojisi
-Retrospektif Dozimetri
-Görüntüleme.
Değerlendirme
Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 20’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun % 30’u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.