101537 Radyasyon Fiziği (4.0.4)

Dersin Amacı:

Medikal Fizik ve Sağlık Fiziğinde kullanılan Radyasyonla ilgili tüm temel kavramların ve bilgilerin verilmesi.

Öğrencinin Kazanımları:

Bu dersi başarı ile veren öğrenciler iyonlaştırıcı radyasyasyonla ilgili bilgilerini tazelemiş, radyasyon dozları,  maruz kalınan riskler, hesaplama metodları ve kullanım alanları gibi konularda bilgilenmiş olacaklardır. Bu ders öğrencilerin alacağı diğer derslere bir altyapı oluşturmaktadır.

İşlenen Konular :

1.TEMEL KAVRAMLAR

Radyoaktivite, Radyasyon, Elektromanyetik Dalga, Uyarılma ve İyonlaşma, peryodik cetvel ve radyoaktif bozunum

2. RADYOAKTİF BOZUNUM TÜRLERİ

Alfa bozunumu, Beta bozunumu, Gamma bozunumu

3. ELEKTROMANYETİK IŞININ (FOTON) MADDE İLE ETKİLEŞİMİ

Fotoelektrik Olay, Compton Saçılması, Rayleigh saçılması, Çift oluşumu.

4. YÜKLÜ PARÇACIKLARIN MADDEYLE ETKİLEŞİMİ

Ağır yüklü parçacıkların maddeyle etkileşimi, Elektronların , Protonların, Pozitronların, Yüksüz parçacıkların maddeyle etkileşmesi.

5. RADYASYON DOZU BİRİMLERİ

Aktivite, Röntgen, Soğurulan Doz, Eşdeğer Doz, Etkin eşdeğer doz

6. LÜMİNESANS MATERYALLER

Temel Prensipler, Uygulama Alanları, Işıldama Eğrisi Özellikleri

7. DOZUN DOLAYLI HESABI

Geri saçılma faktörü, TAR (Doku – Hava oranı)

8. MONTE-CARLO METODU

Temel Örnekleme İlkesi, Ters Dönüşüm Yöntemi, Ortalama Serbest Yol Uzunluğu , Etkileşmenin Türü,  Doku – Hava oranlarının belirlenmesi.

9. RADYOLOJİK TARİHLENDİRME YÖNTEMLERİ

C14, Potasyum Argon, Uranyum Serileri, Fizyon İzleri, Lüminesans Yöntemler