Katıhal ve Retrospektif Dozimetri Laboratuvarı Termolüminesans / Optik Uyarmalı Lüminesans (TL/OSL) ve Elektron Paramanyetik Rezonans (EPR) ve numune hazırlama olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Laboratuvarlarımızda verilen hizmetler ve araştırma konuları aşağıdaki listede yer almaktadır:
 Hizmetler:
Jeolojik ve arkeolojik materyallerin OSL ve TL ile tarihlendirilmesi.
TL veya OSL yöntemleri ile doğal veya yapay kristallerin lüminesans özelliklerinin incelenmesi (ışıma eğrileri, radyasyon doz cevabı, ölçülebilecek en düşük radyasyon dozu analizi).
Doğal veya yapay kristallerin kinetik parametrelerinin saptanması.
Termal aktivasyon eğrilerinin saptanması (200°C ile 700°C arasında).
Araştırma Konuları:
Jeolojik ve arkeolojik materyallerin TL/OSL ve EPR spektroskopi yöntemleri kullanılarak tarihlendirilmesi çalışmaları.
Tarihi eser tescili çalışmaları.
Doğal veya yapay kristallerin lüminesans özelliklerinin ve kinetiğinin araştırılması, dozimetre olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi.
Işınlanmış gıdalarda radyasyon doz tayini.
Doğal ve yapay lüminesans dozimetreleri kullanılarak tanı ve tedavi sırasında hasta ve çalışanların aldıkları radyasyon dozunun belirlenmesi.
Doğal ve yapay kaynaklı radyasyon nedeni ile birey veya kohortların (toplulukların) maruz kaldığı radyasyon dozunun termal ve optik uyarımla lüminesans (TL/OSL)veya Elektron Paramagnetik Rezonans (EPR) spektroskopi yöntemi ile geriye dönük olarak saptanması.
 Kullanılan araç-gereç ve cihazlar:
 

Otomatik ışınlayıcı/okuyucu lüminesans ölçüm sistemi

RİSØ TL/OSL (Dahili 90Sr /90Y beta kaynağı, 1,48 GBq, Ref.Tar.=10.01.2009)

Elektron Paramanyetik Rezonans Spektroskopi Sistemi

Bruker EMX plus 10/12


  • Numune hazırlama araç ve gereçleri

Çeneli kırıcı

Elekler


Ultrasonik banyo,  Kül fırını, Etüv,  Çeker ocak