1. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci spiralli tezini danışmanının tezin tamamlandığına ve jüri oluşturulmasına dair dilekçesi ile birlikte Enstitü öğrenci işlerine teslim eder. Dilekçede 4 Üniversite içerisinden ve 4 de üniversite dışından olmak üzere jüri için 8 öğretim üyesi önerilir.

2. Öğrenci işlerinden sorumlu memur tezi ilgili akademik personele tez kurallarına uygunluğu açısından değerlendirilmek üzere teslim eder.

3. Akademik personel tezin tez yazım kurallarına göre yazılıp yazılmadığını inceleyerek değerlendirme raporu hazırlar ve bir hata tespit ederse düzeltme için öğrenciye verir. Bu rapordaki gerekli düzeltmeleri öğrenci tezinde yaptıktan sonra tekrar aynı akademik personele tezini teslim eder.

4. Akademik personel hazırlamış olduğu rapor doğrultusunda düzeltmelerin yapıldığını onaylıyor ise onay raporu ile birlikte tezi öğrenci işlerine teslim eder, değil ise tezi öğrenciye geri iade eder.

5. Öğrenci işlerinden sorumlu personel tezi ve danışman dilekçesini Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere gündeme alır.

6. Yönetim Kurulu yapılan işlemleri kontrol ettikten sonra tezi değerlendirmek üzere 3 asil, 2 yedek Jüri üyesini görevlendirir.

7. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak tez danışmanının önerdiği sınav gününde ilgili enstitünün yazılı daveti ile toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur, 45-90 dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır.

8. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini mümkünse aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen ya da düzeltme süresi sonunda tezini teslim etmeyen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Bu aşamada danışmanın ya da öğrencinin istemi ve ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulu kararıyla tez danışmanı da değişebilir.

9. Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.

10. Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış bir kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan  yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

Not: Tezini teslim edecek öğrenciler yönetim kurulunun toplanacağı tarihten bir gün önce saat 17:00’ye kadar gerekli işlemleri tamamlamaları gerekmektedir. Yönetim Kurulu yaz tatillerinde ayda bir defa (ayın üçüncü haftası Salı günleri Saat:12:30’da) eğitim başladıktan sonrada ayda iki defa(ayın ilk haftası ve üçüncü haftası Salı günleri Saat:12:30’da) toplanır.