Dersin Amacı:
Retrospektif dozimetri iyonize radyasyon kaynaklı biyolojik dokuların veya katı maddelerin yapısındaki fiziksel, kimyasal veya biyolojik değişimin incelenerek geçmişe dönük soğurmuş dozunun tespit edilmesidir. Bu dersin amacı öğrenci veya katılımcıya retrospektif dozimetri konusunda ileri seviyede bilgi ve beceri kazandırmaktır. Dozimetrik teknikler kullanılarak anında doz değerlendirmesi ve geriye dönük doz değerlendirmesi araştırılacaktır. Ders daha çok lisansüstü seviyede öğrencilere ve katılımcılara hitap etmektedir.
Öğrencinin Kazanımları:
Bu dersten alınan bilgi ve deneyim ile dersi başarıyla tamamlayan katılımcı, ileri retrospektif dozimetri teknikleri konusunda uzmanlık bilgisi kazanacaktır ve bu bilgileri kendi tez çalışmalarında veya mesleğinde kullanabilecektir.
Ders İçeriği:

 1. Radyasyon kazalarının tanımı ve tarihsel bakış
 2. Retrospektif dozimetride fiziksel, biyolojik ve sayısal methodlar ile doz değerlendirmesi
 3. İleri lüminesans modelleri
 4. Bir tuzak bir yeniden birleşme merkezli (OTOR) model
 5. Rezervuar ve rakipler
 6. Sınav
 7. Termal aktivasyon
 8. Tünelleme etkisi ve termal olmayan sonümlenme etkileri
 9. Derin tuzaklar
 10. Transfer etkileri
 11. Amorf materyallerde lüminesans
 12. Laboratuvar çalışması
 13. Laboratuvar çalışması
 14. Sınav