Dersin Amacı

Medikal Fizik Alanında Yapılan Çalışmaların İstatistiksel Analizlerini Yapabilecek ve
Yorumlayabilecek Bilgi, Beceriye sahip fizikçiler yetiştirmek

Dersin İçeriği 

Biyoistatistiğin tanımı ve medikal alandaki kullanım yerleri, örnekleme metotları ve
örneklem büyüklüğü üzerinde etkili faktörler, araştırma yöntemleri, anket düzenleme,
kesikli ve sürekli dağılımlar, tanımlayıcı ölçüler, değişken türleri, hipotez testleri ve güven aralıkları

Ders Öğrenme Kazanımı
1. Bu dersi alan öğrenciler biyoistatistiğin tanımını yapar
2. Biyoistatistiğin sağlık alanındaki kullanım yerlerini açıklar.
3. İstatistiksel dağılımlar arasındaki farklılıkları açıklar
Ders Kazanımlarının Program Yeterliliklerine Katkısı
1. Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
2. Medikal fizik sahasında iyonlaştırıcı radyasyonun kullanıldığı farklı alanlarda araştırma yapar, veri elde edip yorumlar.
3. Ölçüm verilerini analiz etmek için istatistiksel teknikler/testler kullanır ve ilişkili belirsizlikleri bulur.
Ders Akışı
 Biyoistatistiğin tanımı
 Biyoistatistiğin medikal alandaki kullanımı
 Örnekleme metodları
 Örnekleme metodları arasındaki farklılıklar
Örneklem büyüklüğü üzerinde etkili faktörler Araştırma yöntemleri
Deney Planlamada Temel Prensipler
Değişken Türleri ve Özellikleri
 Frekans Dağılım Tabloları
 Merkezi Eğilim Ölçüleri ve Kullanım Alanları
 binom Dağılımı, Poisson Dağılımı ve Özellikleri
 Normal Dağılım, Standart Normal Dağılım ve Özellikleri
 z Dağılımı, t Dağılımı, Ki-Kare Dağılımı, F Dağılımı ve Özellikleri
 Evren Ortalaması ve Evren Oranı için Güven Aralıkları