2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici  60 ıncı maddesinde  “Bir derse ikiden fazla kayıt yaptırılması, ilave ders alınması veya 44 üncü maddenin (c) fıkrasındaki süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması hallerinde, 46 ncı maddenin (ç), (d), (e) ve (f) fıkraları uyarınca her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin artırımlı olarak uygulanmasını öngören hükümler, 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanır. Söz konusu eğitim-öğretim yılına kadar durumu anılan fıkraların kapsamına giren öğrencilerden, ders tekrarı olup olmadığı ve öğrenimin süresi içinde tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın, ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak tutarda öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti alınır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 2011-2012 eğitim-öğretim yılı için öğrencilerden alınmış öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin artırımlı kısmı, talep edilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere red ve iadeler gelir kaleminden iade edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gereği aynı yönetmeliğin 46ncı maddesinde belirtilen durumlara uyan Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin,  2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında katkı payı veya öğrenim ücretine ek ödemeleri gereken artırımlı kısım, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ödemelerine eklenecektir.

Mezun ya da ilişik kesen öğrenciler için söz konusu ödeme mezuniyet ya da ilişik kesme sürecinde alınacaktır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.