1- 18 Mayıs 2018 tarih ve 30245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 15. maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen Geçici 78. maddesinden yararlanmak isteyenler 18 Eylül 2018 tarihine kadar şahsen ya da noter vekaleti( 7143 sayılı Kanun kapsamında Enstitü nezdinde tüm işlemleri yapmak üzere ibaresi bulunan) ile başvurabilirler.
2- Bu Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların, terhislerini takip eden 2 (iki) ay içinde ilişiğinin kesildiği birime başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılacaklardır.
3- Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler başvuru yapamazlar.
4- Başvurular aşağıda belirtilen dilekçe doldurularak, başvuru için gerekli belgeler ile şahsen veya güncel tarihli noter vekaleti (7143 sayılı Kanun kapsamında Enstitü nezdinde tüm işlemleri yapmak üzere ibaresi bulunan) ile yapılacaktır.
5- Posta veya elektronik posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
7143 sayılı Kanunun 15. maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen Geçici 78. maddesinden Yararlanma Başvuru Dilekçesi
Başvuru için Gerekli Belgeler
1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi( Türk uyruklular için), Pasaport Fotokopisi(Yabancı uyruklular için)
2- Son altı ay içinde çekilmiş 3(üç) adet 4,5 cm x 6 cm boyutlarında fotoğraf
3- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
4- Adli Sicil Kaydı Belgesi (Başvuru tarihinden en fazla 7(yedi) gün önce alınmış olmalıdır).