Emin YELTEPE Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Nötron Aktivasyonuyla 142Pr ve 170Tm   Radyoizotoplarının Üretilmesi ve Birincil ve İkincil Yöntemler Kullanılarak Radyoaktivite Standardizasyonlarının Yapılması

Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 04/11/2016

Saat: 14:30

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü-Konferans Salonu