T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

GÖREV TANIMI FORMU

 

 

 

Birim Adı  : Enstitü Müdürlüğü
Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör
Personel  : Müdür Doç.Dr. Niyazi MERİÇ

 

 

Enstitünün Müdürü, Rektör tarafından üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir.
Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçilebilir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından üç yıl için atanır.
Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder.
 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 1. Enstitüyü üst düzeyde temsil etmek.
 2. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, Enstitü Kurullarının kararlarını uygulamak.
 3. Enstitünün misyon ve vizyonunu belirlemek
 4. Enstitü stratejik planının hazırlanmasını sağlamak
 5. Enstitü  birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
 6. Enstitü birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.
 7. İdarî ve akademik birimlerdeki süreçlerin, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak
 8. Enstitünün eğitim-öğretim sistemiyle ilgili sorunlarını tespit etmek, çözüme kavuşturmak, gerektiğinde üst makamlara iletmek
 9. Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın etkinliklerinin çağdaş bir anlayışla misyon ve vizyonuna uygun olarak yürütülmesini sağlamak
 10. Eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak.
 11. Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirmek
 12. İdarî ve akademik personelin sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere katılımlarını sağlamak
 13. Enstitüdeki hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak
 14. Enstitü kadro ihtiyaçlarını hazırlatmak ve gerekçesi ile birlikte Rektörlük makamına sunmak.
 15. Enstitünün  ödenek ve ek ödenek taleplerini  gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, Enstitü bütçesi ile ilgili öneriyi Enstitü yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak.
 1. Çağdaş gelişmeleri takip ederek, belirlenen misyon ve vizyona uygun olarak bunları yansıtmak.
 2. Harcama Yetkilisi olarak harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu olmak
 3. Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve kullanılmasını, kontrollerinin yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtlarının düzgün tutulmasını ve hazırlanan Yönetim Hesabının verilmesini sağlamak
 4. Bütçede öngörülen ödenekleri kadar ödenek gönderme belgesiyle, ödenek tutarında harcama yapılması için Gerçekleştirme Görevlisine talimat vermek
 5. Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek

.
BİLGİ KAYNAKLARI
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu,
2. 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu
3. 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
4. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
5. Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
6. Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükümünde Kararname
7. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
8. Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar
9. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği
10. Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
11. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
12. Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği
13. Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
14. Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği
15. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
16. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim
Yönetmeliği
17. Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği
18. Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
19. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
20. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
21. Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği
22. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
23. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
24. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
25. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
26. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,
27. Gizlilik ve Gizliliğin Önemi,
28. Ankara Üniversitesi Yazışma ve Evrak/Belge Kayıt İşlemleri Yönergesi