Adı Soyadı : Demet Halime ÇAKMAKCI
Telefon : 0 (312) 212 85 77  2705
E-mail : dsezgen@yahoo.com
 

Görevleri : 1. Enstitü kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu gündemini Enstitü Müdürü ile birlikte hazırlamak; Enstitü Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurulu’nda raportörlük yapmak; kurul kararlarının yazımını sağlamak ve takip etmek, 2. Enstitünün destek hizmetlerinin yapılmasını ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak. 3. Enstitü Müdürü ve müdür yardımcılarının yasalar, yönetmelikler ve ilkeler çerçevesinde verdiği görevleri yerine getirmek. 4. Mali – ayniyat işlerin yürütülmesini sağlamak ve tahakkuk amiri olarak işlemleri yapmak. 5. Öğrenci işleri, mali işler, personel işleri, bilgi işlem ve destek hizmetleri birimlerinin çalışmalarını izlemek, koordinasyonunu sağlamak ve değerlendirmek. 6. Öğrencilere, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli bilgi akışını sağlamak. 7. Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların zamanında ve düzenli yapılmasını sağlamak. 8. Resmi dosyaların ve tüm yazışma evraklarının arşivlenmesi ve güvenliğini sağlamak.
Yetkileri : Enstitü sekreteri, enstitüde çalışan memur ve hizmetlilerin çalışmalarını izleme ve denetlenmeye, gerektiğinde enstitü müdürüne rapor vermeye yetkili birinci derece sicil amiridir. Aynı zamanda, mali işlerin yürütülmesinde tahakkuk amiridir.
Sorumlulukları : Birimler arası koordinasyonun sağlanması, bütçenin yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sevk ve idaresi, kurum içi ve dışı yazışmaların düzenlenmesi, demirbaş ve depo malzemelerinin kontrolü ve güvenliği, yazışma evraklarının arşivlenmesi ve Enstitü görev alanının tamirat ve temizlik işlerinin yürütülmesinden Enstitü müdürüne ve Sayıştaya birinci derecede sorumludur.