T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

GÖREV TANIMI FORMU

 

 

 

Birim Adı : Enstitü Müdürlüğü
Üst Yönetici/Yöneticileri : Müdür
 
Personel
 
:
 
Enstitü Yönetim Kurulu Üyeleri
 

 

  GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

Enstitü Yönetim Kurulu, Müdürün Başkanlığında Enstitü Kurulunun üç yıl için seçeceği öğretim üyelerinden oluşur. Enstitü Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Enstitü Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Müdüre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
 
1. Enstitü Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek.
2.  Enstitünün eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak,
3.  Enstitünün  yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
4.  Enstitü Yönetiminin önerdiği ve yapılması gerekli  bütün işlerde karar almak,
5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlarına ait işlemleri hakkında karar vermek,
6. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmaktır.
  
BİLGİ KAYNAKLARI
 
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu,
2. 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu
3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4. 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
5. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
6. Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
7. Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükümünde Kararname
8. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
9. Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar
10. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği
11. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
12. Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği
13. Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
14. Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği
15. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
16. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği
17. Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
18. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
19. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
20. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik