Dersin Amacı:

    -Tıbbi terminolojiyi öğretmek ve tıp mensubu çalışma arkadaşları ile daha iyi iletişimin sağlanması.

    -Temel anatomi ve fizyoloji bilgisi vererek,hastalıkların patofizyolojisini öğretmek,böylece yapılan test ve işlemlerin ne amaçla yapıldığının daha iyi anlaşılmasını sağlamak,kullanım amacına göre teknolojinin ve görüntülerde  yapılan işleemelerin  gerekçelerinin mantıksal temellerinin öğretilmesidir. Ayrıca hastalıkların histopatolojisine göre tümörlerin özelliklerinin bilinmesi ile  uygun tedavi yeri,şekli ve doz seçiminin nasıl yapıldığını öğrenmek

    -Tümörlerin primer evrelenmesi,tedaviye yanıtın değerlendirilmesi ve yeniden evreleme için gerekliliklerim bilinmesinin sağanması

Öğrenci Kazanımları:

    -Tıbbi terminolojiye  aşina olmak

    -Temel Anatomi ve fizyoloji bilgilerine sahip olmak

    -Hastalığın histopatolojisine ve evresine göre radyoterapi olanaklarının kullanımının etkin şekilde planlamasını bilmek

    -Görüntüleme ve girişimsel uygulamaların hangi tıbbi gerekçelerle yapıldığını bilmek

İşlenen Konular :

GÖRÜNTÜLEME İÇİN TEMEL TIP BİLGİSİ:

1-Tıbbi Terminoloji

2-Anatomi

  -Normal Anatomik yapılar ve görünümleri

  -Normal yapılarda anatomik varyasyonlar(değişkenlikler)

  -Görüntü kalitesi ve artefaktlar

 3-Fizyoloji

   -Normal organ fonksiyonu

   -Hastalıkların Patofizyolojisi

    -Metabolik olaylar ve etkileşimler

 4-Nükleer Tıpta Hasta hazırlığı

5-Nükleer Tıpta Tanısal Testler:  SSS, Akciğer, RES, Kemik, Böbrek, Kardiyovasküler, Tiroid, Onkolojik uygulamalar

6-Nükleer Tedavi:

    – Tedavi amaçlı radyofarmasötikler ve özellikleri

    – Radyonüklid tedavi şekilleri (I-131,MIBG,ağrı palyasyonu,monoklonal antikorlar, sinovektomi)

    – Tedavi planlanması

7-Görüntüleme prosedürleri

   – Radyolojik ve floroskopik: Nörolojik, Akciğer, İskelet ve adale, Gastrointestinal, Genitoüriner, Pediatrik, Obstetrik, Kardiyak, Acil uygulamalar

   – Özel görüntüleme yöntemleri: BT,USG;MRI,Mamografi Nükleer Tıp,Vasküler ve Girişimsel Uygulamalar

 8- Kontrast Kullanımı

   -Kontrast enhensment olarak (X-ışını kullanan sistemlerde,USG’de ve MRI’da)

   -Kontrast biyokimyası,

   -Reaksiyonlar

 9-Onkolojik Hastalılarda Epidemiyolojik Özellikler

10-Patolojik sınıflandırma:Histolojik tipe göre sıklık ve radyoterapiye cevap olasılığı

11-Hastalığın ortaya çıkış bölgeleri: (yerleşim yerlerine göre sıklık,hastalık bulguları,tanısal işlemler)

12- Metastazlar.(Metastaz yerleri,metastaz sıklığı,tanı yöntemleri)

13- Hastalığın yaygınlığının belirlenmesi (Klinik ve patolojik evreleme,  Evreleme amaçlı testler)

14- Primer Hastalığın tedavi şekillerinin tartışılması (Cerrahi, Radyoterapi, Kemoterapi, Kombine tadaviler, İmmünoloji, Hipertermi vs.)

15- Metastatik hastalığın Tedavi Şekilleri