T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

GÖREV TANIMI FORMU

 

 

 

ORGANİZASYON BİLGİLERİ

Birim Adı : Mali İşler (MUTEMETLİK)
Üst Yönetici/Yöneticileri : Enstitü Sekreteri/Müdür Yardımcısı/Müdür
Personel : Hilal TOPÇU/  Sağlık Teknikeri
     

 

  GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. Akademik , İdari ve Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin maaşları , ek dersleri, jüri üyeliği ücretleri, Doğum ve Ölüm Yardımı Ücretleri, Ücretsiz İzinli GSS Ücretleri ve Fiili Hizmet Zammı Ücretleri ile ilgili istenen yazıları hazırlamak
 2. Akademik ve İdari Personelin maaş, ek ders, Fiili Hizmet Zammı Ücretleri, Ücretsiz İzinli Personel GSS Ücretleri, Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel maaş ve SSK Primlerinin ödenmesi, Stajyer Öğrenci SSK Primlerinin ödenmesi,  Jüri Üyeliği ücretlerinin ödenmesi, Doğum ve Ölüm Yardımı ücretlerinin ödenmesi işlemlerini yürütmek ve bu konularda zaman çizelgesine uymak
 3. Her türlü ödemenin zamanında yapılmasını sağlamak, bu konuda gerekli önlemleri almak
 4. Ek ders ödemeleri ile ilgili, bölümlerin ya da öğretim elemanlarının vermesi gereken F1, F2 ve benzeri belgeleri takip etmek, vermeyenleri uyarmak, ödeme yapılması konusunda gecikmeye sebep olabilecekleri amirlerine bildirmek,
 5. Ödemelere esas teşkil edecek her türlü belge ve bilgiyi, istenmesine rağmen zamanında teslim etmeyen kişileri, amirlerine bildirmek,
 6. Kişilere yapılacak ödemelerin gecikmesine yol açabilecek her türlü bilgiyi zamanında amirlerine bildirmek
 7. Ödemelerin kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yapılmasına dikkat etmek, gereksiz ve hatalı ödeme yapılmamasına özen göstermek,
 8. Görevden ayrılan, göreve başlayan, izinli, raporlu ya da geçici görevli personelin, Personel İşleri Bürosu ile birlikte, takip edilerek, kendilerine hatalı ödeme yapılmasını önlemek,
 9. Amirlerin bilgisi olmadan, yapılan ya da yapılacak bütün ödemeler konusunda ilgisiz kişilere bilgi ve belge vermekten kaçınmak,
 10. Tahakkuk bürosuna ödeme yapılmak üzere gönderilen evrakları dikkatlice inceleyerek, hatalı olanların ilgililere geri gönderilmesini sağlamak,
 11. Tahakkukla ilgili bilgilerin sürekli yedeklenmesini, bilgilerin uygun ortamlarda saklanmasını sağlamak
 12. Her türlü ödemelerle ilgili anlaşma yapılan banka ile bağlantı kurarak gerekli disket, belge ya da bilgiyi ulaştırmak,
 13. Ödemelerle ilgili arşivleme çalışmalarını yapmak, zamanı dolanları kurallara uygun olarak imha etmek
 14. Personele ait bilgileri sürekli güncel tutarak, SGK’a aktarmak
 15. Enstitüde yapılacak harcamaların evrakını hazırlayıp, Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına iletmek ve takip etmek,
 16. Büro ile ilgili gerekli baskı malzemelerini temin etmek, bitenler için zamanında Enstitü Sekreterinden talepte bulunmak,
 17. Harcamalarla ilgili dosyaları tutmak,
 18. Bütçe çalışmalarına katılmak,
 19. Enstitü Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak
 • Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden dolayı amirlerine karşı sorumludur

 
BİLGİ KAYNAKLARI

 

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu,
 3. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
 4. 1765 Sayılı Üniversite Personel Kanuınu,
 5. 1750 Sayılı Üniversiteler Kanunu,
 6. 1991 sayılı Üniversite Personel Kanunu,
 7. 2914 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
 8. 5018 Sayılı Kanun
 9. 2843 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
 10. 666 KHK ‘ 54.Maddesi,
 11. 5510 sayılı S.S. Genel Sağlık Sigortası kanunu,
 12. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu,
 13. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,
 14. Ankara Üniversitesi Yazışma ve Evrak/Belge Kayıt İşlemleri Yönergesi,
 15. Başkent Protokol Listesi,
 16. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği,
 17. Diğer ilgili mevzuatlar.