T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

GÖREV TANIMI FORMU

 

 

ORGANİZASYON BİLGİLERİ

Birim Adı : Öğrenci İşleri
Üst Yönetici/Yöneticileri : Enstitü Sekreteri/Müdür Yardımcıları/Müdür
Personel : Serpil YURDAKUL/Memur
     

 GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

Enstitü Öğrenci İşleri biriminden talep edilen ana hatlarıyla aşağıda maddeler halinde belirtilen işlerin Yönetmelik ve Mevzuat çerçevesinde zamanında en doğru şekilde yürütülmesini sağlamak.
1-Akademik Takvim düzenlenmesi işlemleri.
2-Ders Programının düzenlenmesi işlemleri.
3-Başvuru işlemlerinin yapılması.
4-OBS sistemine kazananların aktarılması.
5-Kesin kayıt,  kayıt yenileme, Ders seçimi vs işlemlerinin yapılması.
6-Öğrenci Kimlik İşlemlerinin yapılması ve dağıtımı.
7-Askerlik İşlemlerinin(Tecil ve iptal) yapılması.
8- Öğrenci belgesi ve transkript(Not dökümü, öğrenci durum belgesi) verilmesi
9- Öğrenci Bilgi Sistemine(OBS) Ders açma-kapama, Tez konusu, Tez danışmanı, Tez Jürisi, Başvuru kayıt,  Seminer Bilgileri, Yönetim kurulu kararlarının sisteme giriş işlemleri,
10-Kayıt Dondurma işlemleri.
11-İlişik Kesme işlemleri.
12-Yüksek Lisans ve Doktora Geçici mezuniyet belgesi verilmesi.
13-Mezuniyet işlemleri
14-YÖKSİS sistemine tez aktarma ve yazışma işlemleri.
15-Diploma işlemleri.
16-Diploma defteri düzenleme işlemleri.
17-Kurum içi ve dışı yazışma işlemleri.
18-Burs alan öğrencilerin yazı ile ilgili yerlere bildirilmesi ve Web ortamında duyuru işlemi.
19-Yatay geçişle gelen öğrencilerin işlemleri.
20-Af ile gelen öğrencilerin başvuru ve kayıt işlemleri.
21-Staj işlemleri.
22-Öğrenci Disiplin ve Soruşturma işlemleri.
23-Öğrenci istatistik işlemleri(YÖKSİS sistemine öğrenci bilgilerinin girilmesi)
24-Başvuru şartlarının ve tarihlerinin belirlenmesi web ortamında duyuru işlemi.
25-Öğrenci işleri ile ilgili kurslara katılmak.
26-Yönetim kuruluna öğrencilerle ilgili işlemlerde evrak hazırlamak.
27-Yeni açılan derslere kod verme işlemleri
28-Doktora yeterlik sınavı ile ilgili genel işlemler

  • Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden dolayı amirlerine karşı sorumludur.

 
BİLGİ KAYNAKLARI

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu,
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,
Ankara Üniversitesi Yazışma ve Evrak/Belge Kayıt İşlemleri Yönergesi,
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Ankara Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği,
Diğer ilgili mevzuatlar.