Dersin Amacı

101511 dersini başarı ile tamamlamış öğrencilerin, çevresel ve yapay malzemeler kullanarak lüminesans yöntemleri  ile geriye dönük dozimetre, yaş tayini ve çevre araştırmalarında kullanılan  ölçüm protokolleri, kullanım  alanları ve limitleri konusunda  deney yapma yeteneğinini geliştirmek olacaktır.

Öğrencinin Kazanımları:

Termal ve optik uyarımlı lüminesans yöntemi ( TL/OSL)  ve Elekron Paramagnetik Resonanas (EPR)  yöntemleri ile her türlü jeolojik arkeolojik malzemenin, ve gereğinde nükleer kaza  sonrası bina malzemelerin hazırlanmasından doz ölçümüne kadar tüm safhalarını labaoratuvarda tamamlayarak ölçüm tekniklerini öğrenmiş olacaktır. Üniversitelerde veya araştırma kurumlarında ileri araştırmalar yapacak düzeye erişecektir.

İşlenen Konular :

  1. TL ve OSL ve EPR ölçümleri için değişik tipte malzemenin ölçüme hazırlanması,
  2. Yerleşik beta kaynağının değişik maddeler kullanılarak,  standart foton kaynaklarına göre kalibrasyonu,
  3. TL ışıma, OSL bozunma ve EPR sinyallerinin radyasyon dozuna bağımlılığının incelenmesi,
  4. Yapay ve doğal fosforların tuzak parametrelerinin değişik yöntemlerle saptanması,
  5. Derinliğe bağlı doz ölçümleri,
  6. Lüminesans ve EPR derinlik doz bağımlılığından,  kaynak enerji ve konfigürasyonun saptanması,
  7. İlgili maddede soğrulan radyasyon dozunun saptanması ve hata analizi.