Dersin Amacı :
Nükleer Bilimlerde Yüksek Lisans veya Doktora derecesine sahip olacak öğrenci, temel nükleer fizik kavramlarına ek olarak, radyasyon uygulamalarında özel öneme sahip olan nükleer spektroskopik yöntemlerin çeşitli aşamalarında kullanılan nükleer verilerin doğru kaynaklardan ne şekilde sağlanacağını ve yararlanacağını öğrenecektir.
Bu dersin ikinci aşamasında nükleer kaza ve olaylardan sonra halkın maruz kaldığı radyasyon dozlarının saptanmasında kullanılan tüm ölçüm ve analiz yöntemleri ile beraber önemli radyasyon kazalarında geriye dönük dozimetre çalışmaları özetlenecek ve bu yöntemlerle elde edilen sonuçların çevrebilimle ilgili modellemeler veya kuramsal çalışmalarla karşılaştırmalı analizleri incelenecektir.
Öğrencinin Kazanımları: 
Bu dersten alınan bilgi ve deneyim ile öğrenci, nükleer teknolojinin radyasyon uygulamaları kapsamındaki, radyasyonun kantitatif analizlerde nasıl kullanılacağını öğrenecektir. Bu konuda Yüksek Lisans derecesi alan bir  uzman olarak Sanayide, Medikal Merkezlerde, Nükleer Araştırma Merkezlerinde, Üniversite, Kamu Kurumlarının ve/veya Özel Sektör Kuruluşlarının amaçlarına uygun kurmuş oldukları laboratuarlarda görev aldıklarında, uzmanlık bilgilerinin bir parçası olarak spektroskopik bilgilerini kullanabileceklerdir.

Bu derste ayrıca bir radyasyon fizikçisine her hangi bir nükleer kaza veya olaydan sonra, kazanın niteliğine bağlı olarak hangi yöntemleri kullanması gerektiği konusunda yeterli bilgiyi kazandıracaktır.

İşlenen Konular :

  1. Radyoaktiflik, Radyoaktif Elementler, İzotoplar ve Radyonüklitler
  2. Uyarılmış nükleer seviyeler ve bozunum modları:
  3. Radyoaktivitenin kaynakları (Norm, Tenorm radyonüklitleri) ve radyoaktivite ölçüm yöntemleri
  4. Radyoaktif bozunma ve radyoaktif bozunma seriler
  5. Nükleer kaza ve olaylarda geriye dönük doz kurumu temel prensipleri ve uygulama alanları
  6. Lüminesans, elektron paramagnetik rezonans,  biyolojik dozimetre yöntemleri ile aynı mesleği yapan insan grupları ve bireysel doz saptanması ve radyo çevreyle ilgili modellemeler
  7. Retrospektif dozimetre yöntemlerinin diğer uygulamaları: Koruma amacı ile ışınlanmış yiyeceklerde doz tayini, iklim ve çevre araştırmaları ile ilgili uygulamalar